Dierenoppas aan huis/uitlaatdienst is momenteel niet  mogelijk.

 

 

Algemene Voorwaarden Dierenoppas aan huis

De Vrolijke Viervoeter

 

Artikel 1: Definities

1.1 Opdrachtnemer:

De Vrolijke Viervoeter,  ondernemingsnummer BE 0728.916.495 en vertegenwoordigd door Cindy Van de Walle, Beekstraat 72, 8730 Oedelem.

1.2 Opdrachtgever:

de persoon waarmee de opdrachtnemer het contract heeft afgesloten, eigenaar van de hond(en) en/of andere huisdieren.

1.3 Opdracht:

Huisdierenoppas, dagelijkse verzorging van de huisdieren waaronder eten, drinken, medicatie geven indien nodig. Uitlaatdienst voor hond(en).

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn op iedere opdracht van toepassing. Afwijkingen hierop zijn mogelijk indien zij schriftelijk werden vastgelegd en ondertekend door zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer.

2.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden en de tarieven ten allen tijden te kunnen wijzigen. Wijzigingen dienen aan de opdrachtgevers van reeds afgesloten contracten te worden medegedeeld, waarna zij 10 dagen te tijd krijgen het contract kosteloos te ontbinden.

2.3 De opdrachtnemer behoudt zich het recht om een opdracht te weigeren.

2.4 De algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde geraadpleegd worden via de website www.devrolijkeviervoeter.be  of kunnen op verzoek aangevraagd worden.

Artikel 3: rechten en plichten van de opdrachtnemer

3.1 De hond(en) mag/mogen worden uitgelaten in de buurt van de woning en/of de tuin.

3.2 De opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter/ eigenaar van de hond(en).

3.3 De opdrachtnemer is door ondertekening van het contract gemachtigd om de hond(en) uit te laten op de afgesproken dagen en tijdstippen en eventuele verzorging van andere (huis)dieren.

3.4 De opdrachtnemer gaat op een diervriendelijk verantwoorde manier met de dieren om.

3.5 In geval van weglopen tijdens het uitlaten van de hond zal de opdrachtnemer alles in het werk stellen om de hond(en) terug te vinden. Echter zonder daarvoor verantwoordelijk te kunnen gesteld worden.

3.6 De opdrachtnemer houdt de opdrachtgever op de hoogte van afwijkend gedrag en gezondheid van het dier ten tijde dat dit onder het toezicht van de opdrachtgever valt.

3.7 De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekte, infectie, letsel, aandoening of sterfte, die het dier oploopt ten tijde dat dit onder zijn toezicht valt.

3.8 Ingeval de opdrachtgever de huissleutel overhandigt aan de opdrachtnemer, nodig voor het uitvoeren van de opdracht, verbindt de opdrachtnemer zich ertoe de sleutel zorgvuldig in bewaring te nemen. Niet te voorzien van adresgegevens, niet te dupliceren, enkel te gebruiken voor het uitvoeren van de overeengekomen opdracht. Op vraag van de opdrachtgever of bij het beëindigen van de opdracht dient de opdrachtnemer deze sleutel zo snel mogelijk terug te geven. Bij verlies of diefstal van de sleutel zal men de opdrachtgever zo snel mogelijk verwittigen zonder daarbij echter aansprakelijk kunnen gesteld te worden voor eventuele schade als gevolg daarvan.

3.9 De opdrachtnemer behoudt zich het recht de opdracht te annuleren in geval dat het de hond(en), dieren een besmettelijke ziekte heeft/hebben.

3.10 Loopse honden worden tijdens hun loopsheid apart uitgelaten.

3.11 De opdrachtnemer behoudt zich het recht bij reden van overmacht af te zien van de opdracht (arbeidsongeschiktheid, ongeval, familiale redenen,...). Dit wordt zo snel mogelijk doorgegeven aan de opdrachtgever.  De opdrachtnemer zoekt in dit geval een betrouwbare vervanger. De opdrachtgever heeft het recht dit te weigeren en heeft recht op een terugbetaling van de niet gepresteerde diensten maar kan geen schadevergoeding eisen.

3.12 De opdrachtnemer behoudt zich het recht tot opzegging van een overeenkomst.

Artikel 4: rechten en plichten van de opdrachtgever

4.1 De opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van contactgegevens van de dierenarts alsook vaccinatieboekjes en medische geschiedenis van de huisdieren.

4.2 De opdrachtgever zorgt dat de huisdieren vrij zijn van vlooien en/of wormen en dat ze jaarlijks de nodige inentingen gehad hebben. Indien tijdens de opdracht vlooien bij de huisdieren worden aangetroffen zal de opdrachtnemer de dieren, ten koste van de opdrachtgever, ontvlooien.

4.3 De opdrachtgever verstrekt een telefoonnummer aan de opdrachtnemer waarop hij bereikbaar is voor noodgevallen. Tevens verstrekt de opdrachtgever gegevens van een contactpersoon in België die beslissingsbevoegd is bij noodgevallen.

4.4 De opdrachtgever zal bij het kennismakingsgesprek vermelden of er huisdier(en) zijn die extra medische zorg nodig hebben. Of dieren die lijden aan een chronische ziekte en welke medicatie hiermee gepaard gaat.

4.5 De opdrachtgever zal bij het kennismakingsgesprek vermelden of het huisdier al dan niet ooit agressief gedrag vertoond heeft ten opzichte van mensen en/of andere dieren.

4.6 De opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer om - enkel in geval van hoogdringendheid en indien de opdrachtgever/contactpersoon niet bereikbaar is binnen de daarvoor nodig tijd – in geval het dier dringend medische zorgen nodig heeft door ongeval, ziekte, letsels, e.d., op kosten van de opdrachtgever de vermelde dierenarts, en bij onbeschikbaarheid van deze laatste, een andere dierenarts te consulteren.

4.7 De opdrachtgever zorgt voor aanwezigheid van alle benodigde materialen voor de gehele opdrachtperiode. Met name eten, drinken, poepzakjes, kattenbakvulling, bodembedekking voor kooien, eventuele medicatie,  ... alsook poetsmateriaal, stofzuiger voor eventuele ongelukjes.

Indien de opdrachtnemer extra aankopen moet doen om aan een correcte zorg voor het dier te kunnen voldoen, zijn deze kosten voor de opdrachtgever.  Het kasticket vormt hierbij steeds het bewijs. De nodige tijd voor de aankopen  wordt ook steeds in rekening gebracht voor de klant.

 

4.6 De opdrachtgever dient het voorschot van 25% te betalen binnen 7 dagen na ondertekening van de overeenkomst. Pas bij betaling van het voorschot wordt het contract bindend en is de dienst gereserveerd.

4.7 De opdrachtgever dient het totale bedrag (-25% voorschot) te betalen uiterlijk  10 dagen na het aflopen van de opdrachtperiode op het rekeningnummer BE78 7350 5362 1786  van de Vrolijke Viervoeter of bij teruggave van de sleutel via payconiq/cash.

 4.8 De opdrachtgever geeft te kennen of en wanneer er nog derden in de woning aanwezig zullen zijn tijdens de opdracht.

4.9 In geval dat de afwezigheid verlengd wordt, dient de opdrachtnemer zo snel mogelijk verwittigd te worden. De opdrachtgever dient de verlenging schriftelijk (via e-mail of sms) aan te vragen. De opdrachtnemer zal alles in het werk stellen om de opdrachtgever zo snel mogelijk te informeren over de mogelijkheden. Indien nodig zoekt de opdrachtnemer een vervanger of vraagt vervanging  aan collega's.

4.10 Bij vroegtijdige terugkeer van de opdrachtgever dient toch de volledige periode betaalt te worden.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheidsstelling

5.1 De opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijke verzekering voor het geval het huisdier schade zou aanrichten aan derden terwijl hij onder toezicht staat van De Vrolijke Viervoeter.

5.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het huisdier, zonder enige opzet aangebracht door de opdrachtnemer.

5.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk bij inbraak in het huis van de opdrachtgever. Tenzij aantoonbaar gebruik werd gemaakt van de sleutel die op dat moment in het bezit is van De Vrolijke Viervoeter  en welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.

5.4 Eventueel gemaakte kosten door opgelopen ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van het huisdier zijn volledig voor de rekening van de opdrachtgever.

5.5 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht.

5.6 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan de woning of inboedel van de opdrachtgever ten gevolge van het gedrag van het huisdier.

5.7 De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het weglopen van het dier.  Mocht het dier weglopen zal de opdrachtnemer er alles aan doen om het dier terug te vinden.

5.8 Als de kat buiten kan via een buitenluik of andere route dan is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken buiten de woonst of het niet naar huis terugkomen van de kat. Indien mogelijk en bij voorkeur worden de katten tijdens de oppasdienst binnen gehouden.

5.9 De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van bacteriële/virale infecties of al dan niet besmettelijke (huid)aandoeningen.

5.10 De aansprakelijkheid blijft beperkt tot de periode waarin het dier aan de zorgen van de opdrachtnemer werd toevertrouwd.

Artikel 6: Overlijden van het dier

6.1 Tijdens het kennismakingsgesprek zal de opdrachtnemer met de opdrachtgever bespreken wat er moet gebeuren in geval van overlijden van het dier. Indien geen specifieke wensen worden meegedeeld door de opdrachtgever, worden de verdere stappen beschreven in artikel 6 ondernomen.

6.2 Indien het dier sterft, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk gesteld worden.

6.3 Indien het dier komt te overlijden tijdens de afwezigheid van de opdrachtgever  brengt de opdrachtnemer de eigenaar of de aangegeven contactpersoon zo snel mogelijk op de hoogte. Het stoffelijk overschot zal aan de eigenaar worden overgedragen. Indien deze overdracht niet meteen kan plaatsvinden, zal de opdrachtnemer de klant schriftelijk op de hoogte brengen waar het stoffelijk overschot kan opgehaald worden. Als het stoffelijk overschot niet opgehaald is door de opdrachtgever binnen 1 week na mededeling, zal de bewaarnemer het stoffelijk overschot  laten vernietigen. De kosten voor deze tijdelijke opslag en eventuele destructie van het stoffelijk overschot zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.4 Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer ervoor zorgen dat het stoffelijk overschot wordt gecremeerd of begraven. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: tarieven en betalingen

7.1 Alle weergegeven tarieven zijn per prestatie.

7.2 In geval de opdrachtgever de reeds gereserveerde diensten annuleert, geldt de volgende regelgeving:

* bij annulering 30 dagen  voor het ingaan van de overeenkomst vervalt de aanbetaling.

* bij annulering  14 dagen  voor het ingaan van de overeenkomst wordt het voorschot niet meer teruggestort/teruggegeven.

* bij annulering  7 dagen  voor het ingaan van de overeenkomst dient  het volledige bedrag van  de overeengekomen totaalprijs vereffend te worden.

Annuleringen door de opdrachtgever dienen schriftelijk (via e-mail  of sms) aan de opdrachtnemer worden doorgegeven.

7.3 de regelgeving 7.2 vervalt indien de opdrachtgever een geldig attest van de dokter of dierenarts kan voorleggen voor de gereserveerde periode.

7.4 Alle weergegeven tarieven zijn excl. eten, drinken, medicatie, kilometervergoeding, eventuele extra kosten die moeten gemaakt worden voor de verzorging van de dieren.

 7.5 Betalingen voor het uitvoeren van de opdracht geschieden op basis van contante betaling of via overschrijving/payconiq op de bankrekening van de opdrachtnemer.

7.6 De opdracht is bevestigd van zodra het voorschot van 25% door de opdrachtgever betaald werd op rekeningnummer BE78 7350 5362 1786 op naam van de Vrolijke Viervoeter of via payconiq/cash.

7.7 Het resterende bedrag kan betaald worden bij het terugbrengen van de sleutel of binnen  7 dagen na het beeïndigen van de opdracht op het rekeningnummer BE78 7350 5362 1786 van De Vrolijke Viervoeter.

Artikel 8 : Schade en verzekeringen

8.1 De eigenaar van het dier is volgens de Belgische wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/haar dier toebrengt aan derden of aan eigendommen (waaronder honden) van derden. De opdrachtnemer mag er van uitgaan dat de opdrachtgever een familiale verzekering heeft afgesloten, waarin de huisdieren mee verzekerd zijn.

Artikel 9: Geschillen

9.1 Bij geschillen tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is het Belgisch recht van toepassing en wordt het vredegerecht van Brugge ingeschakeld.

Artikel 10: Wijzigingen van de algemene voorwaarden

10.1 De opdrachtnemer behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.